วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การคิดงานมุงหลังคา


การคิดงานมุงหลังคา
การหาปริมาณของวัสดุมุงหลังคา เช่น กระเบื้อง ครอบมุม ต้องแยกออกตามชนิดและขนาดของวัสดุมุง โดยต้องคิดหักส่วนที่จะต้องซ้อนทับกับทางด้านข้างและด้านยาวตามความลาดของหลังคา และเผื่อวัสดุอันอาจเสียเศษใช้การไม่ได้หรือแตกเพราะขนส่ง วัสดุมุงหลังคาคิดหน่วยเป็นแผ่น วัสดุยึดแผ่นมุง เช่น ขอเหล็ก ตะปูเกลียว คิดหน่วยเป็นตัว โดยแยกตามชนิดและความยาว ส่วนค่าแรงมุงหลังคาคิดจากพื้นที่ตามแนวลาดของหลังคามีหน่วยเป็นตารางเมตร
ตัวอย่าง กระเบื้องลอนคู่ใยหิน ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 1.20 เมตร ซ้อนทับทางด้านข้าง 5 ซม. ทางด้านยาว 20 ซม. จะเหลือพื้นที่ของกระเบื้องหนึ่งแผ่นเท่ากับ (0.50 – 0.05) (1.20 – 0.20) = 0.45
ตารางเมตร ถ้าพื้นที่หลังคาด้านหนึ่งตามแนวลาดเท่ากับ 5 x 15 ตารางเมตร ต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อย = 5 แถว ๆ ละ = 34 แผ่น รวมจำนวนกระเบื้องที่ต้องใช้หนึ่งด้าน = 5 x 34 = 170 แผ่น
เมื่อมุงทั้งสองด้านจะใช้กระเบื้อง 170 x 2 = 340 แผ่น ครอบตะเข้สัน 34 แผ่น (ใช้เท่ากับจำนวนกระเบื้องในหนึ่งแถว) ขอเหล็กยึดกระเบื้อง 680 ตัว (ใช้ 2 ตัวต่อกระเบื้องหนึ่งแผ่น) อนึ่ง อาจคิดเคร่า ๆ ได้ว่าต้องใช้กระเบื้องทั้งหมด = 334 แผ่น และควรเผื่อเสียหายประมาณ 3 – 5 %


ถาม
บ้านผมมุงหลังคากระเบื้องซีแพคโมเนียมา 20 ปีแล้ว แต่บ้านเกิดการทรุดเพราะใช้เข็มสำหรับหลังคากระเบื้องลอนคู่ อยากทราบว่าผมจะเปลี่ยนเป็นหลังคากระเบื้องลอนคู่โดยใช้โครงสร้างเดิมที่รองรับหลังคากระเบื้องซีแพคโมเนียได้หรือไม่ เพราะไม่อยากรื้อทำโครงสร้างหลังคาใหม่ และอยากทราบค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ด้วยครับ หลังคาบ้านมีลักษณะเป็นจั่ว มีพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตรขอบคุณครับ
ตอบ
จากที่คุณเล่ามาว่าบ้านเกิดการทรุดตัว แต่ไม่ได้บอกว่าทรุดตัวมากน้อยแค่ไหน ผมขอให้ข้อสังเกตไว้สองกรณีนะครับ กรณีแรกถ้าบ้านทรุดตัวจนเกิดความเสียหายมาก การเปลี่ยนหลังคาคงช่วยอะไรไม่ได้ครับ คงต้องหาวิธีแก้ไขอย่างอื่น กรณีที่สองหากบ้านเพิ่งเริ่มทรุดหรือทรุดในระดับที่เห็นว่ายังไม่หนักหนามาก ถ้าจะเปลี่ยนวัสดุมุงเพื่อลดน้ำหนักของโครงสร้างก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องรื้อโครงหลังคาเดิมออก ค่าแรงในการมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ 20 บาท พื้นที่หลังคา 100 ตารางเมตร ก็ประมาณ 2,000 บาทครับ (ราคานี้อาจเผื่อ บวกลบ10 เปอร์เซ็นต์) ส่วนรายละเอียดการมุงหลังคา ดูได้จากภาพประกอบครับหมายเหตุ ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่อ้างอิงจากตารางราคากลางวัสดุและค่าแรงของกรมยุทธโยธาทหารบก